شایعه ی زندانی شدن امید زندگانی به دلیل تجاوز 

واکنش امید زندگانی به تجاوز کردن و زندانی شدنش

امید زندگانی در زندان نیست

امید زندگانی